Tonery – 16 02 16 czy 16 02 14, jaki kod odpadu?

Ostatnimi czasy zauważyliśmy, iż w trakcie odbiorów coraz częściej pojawia się problem z odpowiednim przyporządkowaniem kodu odpadu do tonerów, pochodzących z drukarek, ale oddawanych oddzielnie.

Zużyte tonery, które odbieramy do utylizacji

Zużyte tonery

Z wielu stron słyszy się, że odpowiednim dla tonerów kodem byłby kod 16 02 16 – czyli „Elementy usunięte z zużytych urządzeń„ inne niż wymienione w 16 02 15  lub kod 08 03 18 – Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17, takie przypisanie kodów odpadu do tonerów jednak jest błędne.

Ustawa z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) – dalej u.z.s.e.e., mówi, że tonery są uznawane za sprzęt elektryczny i elektroniczny, zatem tonery powinny być klasyfikowane pod kodami odpadów odpowiednimi dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli 16 02 14 ewentualnie 20 01 36 jeśli pochodzą z gospodarstw domowych.

Kod 08 03 18 skreślamy od razu, gdyż jest to odpad opisany w katalogu odpadów jako: 08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich. Pod tym kodem zapisujemy proszek drukarski pochodzący z drukarni przemysłowych etc.

Co z kodem 16 02 16?

Do końca roku 2015 tonery pochodzące z drukarek mogły być traktowane jako kod odpadu 16 02 16, natomiast po wejściu nowej dyrektywy UE dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4.07.2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. UE L 197 z 24.07.2012 r., s. 38) – dalej dyrektywa 2012/19/UE tonery, kartridże czy tusze uznaje się za zużyty sprzęt, tym samym należy stosować kod 16 02 14 dla tonerów i kartridży.